• M18 Projector

    M18 Projector

    TouYinger M18 Projector មានគុណភាពបង្ហាញ 1080p ក្នុងកម្រិត ៥៥០០ អិលឡិន, ជម្រើស Android អេ ៣ ៣, វីដេអូបញ្ចាំងវីដេអូ LED រោងភាពយន្តលេជេន Full HD Movie Beamer